Поиск

среда, 26 марта 2014 г.

АДЫГЭБЗЭМ И МАХУЭ - ADIGE DİL GÜNÜ ETKİNLİĞİ 2Адыгэбзэр Ди Хасэм ЩыдгъэлъэпIащ

Адыгэбзэм и Махуэр Анкара Черкэс Хасэм къыщызэхуэса цIыхубэм гуфIэгъуэкIэ ягъэлъэпIащ. Зи бжыгъэ 200-м неблагъэ цIыху Хасэм и Адыгэбзэ егъэджакIуэ ЩIэжокъуэ Зафэр-рэ, абы и еджакIуэхэмрэ зыхагъэува програмэр ягъэзэщIащ.
Жэшым утыку къихьахэщ, хасэм Адыгэбзэ зэрагъэщIэну къеблъагъэ еджакIуэхэр, къэфэкIуэ гупым хэт, АдыгэбзэкIэ уэрэд зэзыгъэщIэ щIэблъэхэр икIи уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Тогъузатэ Азми.
УтыкIу къихьахэм дагъэгуфIащ, уэрэд жызыIа цIыкIухэм абыадэкIэ щымыIэу дагъэгущхуащ. Тогъузатэ Азми иуэрэдхэм игухэр фIы ищIащ. ФIыщIэ яхудощIыр псэуми.

Комментариев нет:

Отправить комментарий