Поиск

вторник, 10 марта 2015 г.

ТхьакIущынэ Аслъан "Адыгэ Хасэ - Черкес Парламент" хэтхэм аIук1агъ
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан общественнэ организациеу «Адыгэ Хасэм» илIыкIохэм ты­гъуасэ зэIукIэгъу адыриIагъ. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, министрэхэу Хъуажъ Аминэтрэ Къулэ Мыхьамэтрэ, республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэп­хыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Хъунэго Рэщыд, Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжым ипащэу Къэгъэзэжь Мурат, Мые­къопэ къэлэ администрацием ипащэ игуадзэу Аулъэ Юр. Лъэпкъ Iофыгъохэм, анахьэу гурыт еджапIэхэм ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм адыгабзэр ащызэрагъэшIэным, тикультурэ, тишэн-хабзэхэр къэухъумэгъэнхэм къэзэрэугъои­гъэхэр атегущыIагъэх.