Поиск

пятница, 6 февраля 2015 г.

Сирием къикIыжьыгъэхэу Адыгэ республикэм къэзыгъэзэжьыгъэхэм афэгъэхьыгъэ зэфэхьысыжь


Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащы­псэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет и Тхьаматэ Шъхьэлэхъо Аскэр